Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Radys Royal s.r.o. sídlom Dolní Břežany, Šípková 901, PSČ 252 41 IČ: 10776664, DIČ: CZ10776664 zapísanej v obchodnom registri vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 348255 pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.rskresla.cz

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky, OP“) spoločnosti Radys Royal s.r.o., so sídlom Dolní Břežany, Šípková 901, PSČ 252 41, identifikačné číslo: 10776664, zapísanej v obchodnom registri vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 348255, (ďalej len „predávajúci, dodávateľ, poskytovateľ, prevádzkovateľ, Správca, Spracovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, licenčnej zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „kupná zmluva“ pokiaľ nie je potrebné presné rozlišovanie)) uzavreté medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci, objednávateľ, spotrebiteľ alebo podnikateľ, Subjekt údajov“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný predávajúcim na internetovej adrese www.rskresla.cz prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.rskresla.cz (ďalej len „webová stránka“) a ďalší súvisiace právne vzťahy. 1.3. Ustanovenia odlišné od OP je možné dohodnúť v kúpnej/licenčnej zmluve. Odlišné ujednania v kúpnej/licenčnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP. 1.4. Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej/licenčnej zmluvy. Kúpna/licenčná zmluva (vrátane objednávky-prijatia a následného vystavenia dokladu o kúpe) a OP sú vyhotovené v češtine. 1.5. Tieto OP sa rovnako a v racionálne aplikovateľnom rozsahu použijú aj pri objednávke prostredníctvom iného prostriedku komunikácie na diaľku (napr. e-mail, telefón, fax, list) (podporné § 1820, § 1824 a nasl. a § 2079 a nasl. NOZ) a s určitými zmenami aj pri objednávke osobne na predajni (vyplnením objednávky-formulára alebo priamo nákupom na mieste), predovšetkým opisom objednávky, vyplnením písomného objednávacieho formulára atď., pokiaľ nie je ustanovené inak. 1.6. Tieto OP sú viditeľne umiestnené na úvodnej stránke online obchodu v jej pravom dolnom rohu (www.rskresla.cz) a kupujúcemu je umožnené s nimi v dostatočnej miere oboznámiť sa pred odoslaním svojej objednávky. Okamihom podania objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito OP a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odosielania objednávky. Obe strany viazané týmito obchodnými podmienkami sú strany zmluvy kupnej/licenčnej. 1.7. POJMY: Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Radys Royal s.r.o. alebo s ňou inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť výdělečnú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom s úmyslom činiť tak systematicky za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje mimo iného aj pre účely ochrany spotrebiteľa každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa pre účely OP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcim vetom v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Uvedie-li Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v OP pre podnikateľov.

1.8. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy oboznámil s týmito OP, obsahom zmluvy a príloh a inštrukciami predávajúceho a s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odosielania objednávky. 1.9. Kupujúci, ktorý používa mobilnú aplikáciu (informácie u predávajúceho), je povinný používať vždy jej najnovšiu dostupnú verziu.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Z svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných pre prístup do svojho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet nepoužíva dlhšie ako 2 roky, alebo v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej/licenčnej zmluvy (vrátane OP).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo nutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

 

      3. UKONČENIE ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia informácií o hmotnosti, rozmeroch, výkone atď. a taktiež uvedenie cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené bez a vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s dodaním tovaru nie sú zahrnuté v cene, pokiaľ nie je stanovené inak. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú platné počas času, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu, a sú platné až do vydaní nového a aktuálneho cenníka. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpno/licenčnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.3. Poskytovanie ďalších zákonných informácií sa riadi ustanoveniami § 1811, § 1820 a § 1821 NOZ.

3.4. Objednať tovar je možné prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „e-shop“); elektronickou poštou na adrese kosatkoj@gmail.com; osobne v prevádzkach Radys Royal a telefonicky.

3.5. Pre objednanie tovaru v e-shope vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.6. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené overiť a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Ak kupujúci túto objednávku dodatočne nepotvrdí, považuje sa táto objednávka za neplatnú.

3.8. Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie objednávky kupujúcemu elektronickou poštou na adresu kupujúceho. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9. V prípade nákupu tovaru v predajni predávajúceho platia bežné pravidlá predaja na mieste a dodania tovaru podľa dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

3.10. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpno/licenčnú zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpno/licenčnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpno/licenčnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.12. Kópiu OP obdrží kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu, a daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží pri prevzatí tovaru a/alebo služby.

Tieto ustanovenia upravujú proces uzatvorenia zmluvy medzi predávaj

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nasledujúcimi spôsobmi:

a. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Dolní Břežany, Šípková 901, 252 41 b. v hotovosti pri dobierke na mieste určenom kupujúcim v objednávke; c. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len „účet predávajúceho“) Raiffeisen Bank (CZ) č.ú. 4960065002/5500 IBAN: CZ2455000000004960065002, SWIFT: RZBCCZPP d. e. f. na splátky (splnenie podmienok predávajúceho – dôveryhodnosť, dlhodobá spolupráca, bezdluhosť atď.); prostredníctvom úveru poskytnutého tretou osobou.

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa pod kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru, prípadné dane a poplatky, náklady na komunikáciu prostriedkami na diaľku.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby pri dobierke je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.8.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Predávajúci je oprávnený v určitých prípadoch vystaviť zálohovú faktúru:

 • cena objednaného tovaru prevyšuje hodnotu 10.000,- Kč, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100% z ceny objednaného tovaru
 • objednaný tovar má špecifické vlastnosti podľa individuálneho požiadavku kupujúceho alebo nie je štandardne skladom u zmluvných dodávateľov, zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 100 % z ceny objednaného tovaru
 • technologický tovar podliehajúci ďalšiemu zapojeniu napríklad masážne kreslo atď., zálohová faktúra môže byť vystavená až do výšky 60-100 % z ceny objednaného tovaru.

4.7. Tovar zostáva do úplnej úhrady a prevzatia vlastníctvom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

4.8. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek finančného záväzku, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a ďalej zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou.

4.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.10. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, zmien v ponuke a cenových úprav v odôvodnených prípadoch, najmä pri zmene výmenných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo významných a náhlych zmenách dodacích podmienok výrobcu alebo iných dodávateľov tovaru. V prípade zmien ceny, chyby v cene pri neoverenej objednávke alebo nedostatku alebo nemožnosti dodania objednaného tovaru atď. bude kupujúci informovaný. Kupujúci sa potom rozhodne, či súhlasí s cenovou zmenou, objedná iný tovar alebo zruší svoju objednávku.

4.11. Ak je to bežné v obchodnom prostredí alebo je tak stanovené povinnými právnymi predpismi, predávajúci vydá daňový doklad - faktúru týkajúci sa platieb na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu, výdavkového pokladničného dokladu. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho na adrese kosatkoj@gmail.com alebo vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke predávajúceho https://www.rskresla.cz (vyplnenie objednávky s otázkou). Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné neprevzatím objednaného tovaru.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1818 a 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka (OZ) nie je možné odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, ak s jeho súhlasom začala výkon pred uplynutím 14-dňovej lehoty od prevzatia plnenia, zmluvy o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančných trhoch nezávisle na vôli dodávateľa, zmluvy o dodávke tovaru upraveného podľa prianí kupujúceho a tovaru, ktorý podlieha rýchlemu znehodnoteniu, opotrebeniu alebo zastaraniu, zmluvy o dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok a počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal, zmluvy o dodávke novín, periodík a časopisov atď. (§ 1837).

5.2. Ak ide o prípad uvedený v bode 5.1. alebo iný prípad, kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť, má kupujúci (spotrebiteľ) podľa ustanovení § 1829 a nasl. OZ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií, osobne alebo písomne, a to do 14 dní od prevzatia tovaru; pri zmluve o viacerých druhoch tovaru alebo dodávke v niekoľkých častiach je to do 14 dní od prevzatia poslednej dodávky tovaru; pri zmluve o opakovanom pravidelnom dodávaní tovaru je to do 14 dní od prevzatia prvej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno oznámiť na adresu jeho sídla, prevádzky alebo na elektronickú adresu predávajúceho na adrese kosatkoj@gmail.com alebo vyplnením kontaktného formulára na webovej stránke predávajúceho https://www.rskresla.cz (vyplnenie objednávky s otázkou). Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné nevyzdvihnutím objednaného tovaru.

5.3. Ak jedna zo zmluvných strán v podstatnom prípade poruší svoju zmluvnú povinnosť premeškaním, druhá strana môže od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi premeškajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo sa dozvie o meškaní (§ 1977 a nasl. s odkazom na § 1968 a nasl. OZ). Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvných povinností, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť v prípade, ak premeškajúca strana svoju povinnosť nesplní ani v poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.

5.4. Ak medzi predávajúcim a kupujúcim existuje písomná rámcová kúpna zmluva, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak po podpísaní rámcovej kúpnej zmluvy dôjde k podstatnej zmene OP. Ak však kupujúci zašle objednávku nasledujúci deň po dni, kedy došlo k zmene OP, platí, že súhlasí s touto zmenou. Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej forme a je účinné okamihom doručenia predávajúcemu, medzi iným na adresu jeho sídla, prevádzky alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho na adrese kosatkoj@gmail.com. Kupujúci, ktorý už zaslal objednávku (návrh kúpnej zmluvy), je po dobu stanovenej pre dodanie tovaru neodvolateľne viazaný a je povinný uhradiť kúpnu cenu.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, na náklady kupujúceho. Tovar musí byť vrátený nepoškodený a nenosí známky opotrebenia a, ak je to možné, v pôvodnom obale (alebo aspoň primerane zabalený). Tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu atď. a s dokladom o kúpe a kópiou sprievodného listu (výnimka § 2110). Neposielať tovar na dobierku, odporúčame poistiť tovar.

5.6. V lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ne však skôr, než kupujúci (spotrebiteľ) vráti alebo preukáže vrátenie tovaru (podľa článku 5.5), má predávajúci právo vykonať prehliadku vráteného tovaru, najmä na zistenie, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo či nie je čiastočne spotrebovaný. Ak predávajúci zistí, že je všetko v poriadku, vráti kupujúcemu v rovnakej lehote všetky finančné prostriedky s výnimkou nákladov na dodanie (spotrebiteľ má právo na bezplatné dodanie tovaru v určitých situáciách), ktoré prijal na základe zmluvy, rovnakým spôsobom, alebo vo forme "kreditu alebo darčekového poukazu" pre plne registrovaného kupujúceho (spotrebiteľa). Predávajúci má tiež právo vrátiť plnenie, ktoré už poskytol kupujúcemu pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.7. Kupujúci (podnikateľ) nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak hodnota zakúpeného tovaru presahuje 50 000,- Kč vrátane DPH alebo akoukoľvek inou dohodou, ak nebol dohodnutý iným spôsobom. Ak je kupujúcemu (podnikateľovi) umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní, kupujúci (podnikateľ) si uvedomuje, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru. Ak je kupujúcemu (podnikateľovi) umožnené odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní a vrátený tovar nie je v pôvodnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, kupujúci (podnikateľ) si uvedomuje, že spoločnosť Radys Royal si vyhradzuje právo účtovať poplatok za vrátenie tovaru v takom stave, a to sumou, ktorá by Radys Royalu kompenzovala náklady na obnovenie tovaru na predaj.

5.8. Kupujúci si uvedomuje, že v prípade poškodenia, opotrebenia alebo nekompletnosti vráteného tovaru vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody, ktorú utrpel v dôsledku tohto poškodenia. Právo na náhradu škody je predávajúci oprávnený jednostranne odpočítať od nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.9. Ak kupujúci neoznámil včas vadu veci, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.10. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim má predávajúci právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku). V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci však nie je povinný zaslať finančné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúci dodá tovar na adresu predajne uvedenej nižšie, alebo doloží, že tovar poslal predávajúcemu.

5.11. Ak je spolu s tovarom poskytnutým kupujúcemu dar, uzatvára sa darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienky, že ak kupujúci neskôr odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva o takomto darovi zaniká, a kupujúci je povinný vrátiť dar spolu s tovarom predávajúcemu. V prípade nevrátenia bude táto hodnota považovaná za bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Kupujúci (podnikateľ) nemá právo uplatňovať práva z vady plnenia týkajúce sa daru.

5.12. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, a ak je zmluva uzavretá na diaľku, náklady na vrátenie tovaru, ak tovar nemôže byť vrátený najlacnejším spôsobom ponúkaným predávajúcim.

5.13. V prípade čiastočného plnenia služby je spotrebiteľ povinný uhradiť proporcionálnu časť ceny služby.

5.14. Ak má kupujúci sťažnosť, môže ju podať prostredníctvom e-mailu na adrese kosatkoj@gmail.com alebo sa môže obrátiť so sťažnosťou na dohľadový orgán alebo štátny dozor.

 1. DODÁVKA TOVARU A DOPRAVA

6.1. Ak nie je uvedené inak, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s dodaním objednaného tovaru.

6.2. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. V prípade, že spôsob doručenia je dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, kupujúci nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s takýmto spôsobom doručenia.

6.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodávať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neodoberie tovar, predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, požadovať náhradu nákladov spojených s prepravou, pokiaľ tieto náklady neboli uhrazené pred dodaním tovaru, a požadovať poplatok za skladovanie vo výške 50 Kč/deň (slovenských korún päťdesiat) za dobu skladovania tovaru, ktorá končí v okamihu, keď kupujúci prevzal tovar. Náklady za skladovanie môžu byť znížené o uhrazenú zálohu na kúpnu cenu v príslušnom rozsahu. Rovnaké ustanovenie platí pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzkach predávajúceho alebo dodávateľa.

6.4. Ak je osobné prevzatie tovaru v prevádzkach predávajúceho alebo dodávateľa dohodnuté, predávajúci alebo dodávateľ je povinný kupujúceho vyzvať k osobnému prevzatiu tovaru dohodnutým spôsobom (elektronickou poštou, telefonicky, faxom, písomne atď.), najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí tovaru do prevádzky predávajúceho alebo dodávateľa. Pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzkach predávajúceho alebo dodávateľa je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu alebo dodávateľovi doklad o úplnej platbe tovaru. Iná osoba ako kupujúci môže prevziať tovar, ak preukáže plnomocenstvo kupujúceho vystavené na jeho meno a platný občiansky preukaz. Kupujúci je zároveň povinný skontrolovať tovar v prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo dodávateľa.

6.5. Počas omeškania kupujúceho (podnikateľa) s prevzatím tovaru v predajni alebo neprevzatím od prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho, stratu a zničenie veci.

6.6. Všetky vyššie uvedené spôsoby doručenia sa vykonávajú iba v pracovný deň, pokiaľ nie je uvedené inak. Pri objednávkach vytvorených v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok bude tovar odoslaný prvý nasledujúci pracovný deň.

6.7. Ak zo strany kupujúceho treba doručiť tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bol uvedený v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.8. V prípade chybného objednania zo strany kupujúceho je kupujúci povinný uhradiť znovu dopravu (viac informácií u predávajúceho).

6.9. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať, či tovar nie je vadný, napríklad mechanické poškodenie obalu, počet balíkov. Ak je to tak, kupujúci má právo neprevziať tovar a spolu s povereným pracovníkom prepravcu zostaviť protokol o škode a dať si ho potvrdiť (obsahujúci: identifikáciu zmluvy, tovar, cenu, prípadne potvrdenie objednávky, prepravcu, poškodenie, dátum a čas, miesto). Následne kupujúci musí o tejto skutočnosti neprodleno informovať prepravcu a predávajúceho, a to telefonicky, e-mailom alebo osobne.

6.10. Podpisom dodacieho listu/faktúry/výdajového pokladničného dokladu vyjadruje kupujúci súhlas s prevzatím tovaru a zároveň potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúcej tovar nebol poškodený. Následné reklamácie na nedostatky alebo vonkajšie poškodenie zásielky nezbavujú kupujúceho práva na reklamáciu tovaru, ale poskytujú predávajúcemu možnosť preukázať, že nedochádza k porušeniu kúpnej zmluvy. V prípade zistenia mechanického poškodenia tovaru pri osobnom prevzatí v prevádzkach predávajúceho má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.11. Ak je Predmet zmluvy vyvezený mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len SR), nesie náklady na prepravu osôb alebo vecí do zahraničia, v zahraničí alebo späť na územie SR, ubytovanie osôb, administratívne poplatky kupujúci (objednávateľ).

6.12. Ďalšie práva a povinnosti strán v súvislosti s prepravou tovaru môžu byť upravené špecifickými dodacími podmienkami predávajúceho, ak boli vydané.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (spotrebiteľa) v súvislosti s odpovednosťou predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2082, § 2099 a nasl. so odkazom na § 1914 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Ak je zmluvnou stranou kupujúci (podnikateľ), ktorý jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tieto vzťahy sa riadia aj príslušnými všeobecne záväznými podmienkami autorizovaného servisu a podmienkami dovozcov tovaru do SR. Predávajúci nesie voči nemu zodpovednosť za škodu spôsobenú predávaným tovarom vo výške najviac 70 000 Kč, pokiaľ nie je uvedené inak.

7.3. Vara je vadná, ak nemá dohodnuté vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie iného tovaru a vady v dokladoch potrebných na používanie tovaru.

7.4. Právo kupujúceho na vadné plnenie vzniká vtedy, keď tovar prejde rizikom škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho vznikne aj vtedy, keď vadu, ktorú spôsobil predávajúci porušením svojej povinnosti, zistí neskôr.

7.5. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho s prevzatím tovaru/služby. Nebezpečenstvo škody počas prepravy prechádza na kupujúceho (podnikateľa) odovzdaním tovaru prvýmu prepravcovi. Ak kupujúci nadobudne vlastnícke právo pred odovzdaním tovaru, predávajúci má práva a povinnosti skladníka až do odovzdania tovaru. To isté platí, ak kupujúci neprevezme tovar, aj keď mu umožnili nakladať s ním (pozri čl. 6.9. a nasl.).

7.6. Ak kupujúci mešká s prevzatím tovaru, vzniká druhej strane právo predávajúceho predmet zmluvy predať po predchádzajúcom upozornení na účet meškajúceho vhodným spôsobom potom, ako mu poskytne dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie.

7.7. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo uplatniť nároky na vadný tovar a poskytované služby v lehote 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak napr. v čl. 7.18. (12-mesačná záručná doba pre použitý tovar alebo záručná doba v súvislosti s životnosťou tovaru pri jeho bežnom používaní) alebo ide o predĺženú záruku (ďalej len "záručná doba, ZD"). Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim; pri odoslaní tovaru začína plynúť od doručenia tovaru na miesto určenia; pri dohodnutom uvedení tovaru do prevádzky iným ako predajcom začína ZD plynúť od dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pričom kupujúci dohodol uvedenie tovaru do prevádzky do 3 týždňov od prevzatia tovaru a poskytol potrebnú spoluprácu. Záručná doba pre dodané stavebné práce je 60 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak, a začína plynúť od odovzdania diela podľa protokolu. Pre technológie a dodaný materiál súvisiaci s dielom je záručná doba stanovená výrobcom zariadenia alebo dodávateľom materiálu, pričom záručná doba začína plynúť od protokolárneho odovzdania diela. Odlišné špecifikácie, ktoré majú prednosť pred OP, môžu byť v "Záručnom liste."

7.8. ZD sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravni (to neplatí pri neoprávnenej reklamácii). V prípade vybavenia reklamácie výmenou tovaru za nový začne ZD plynúť nanovo od dátumu vybavenia reklamácie. Dĺžka trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie až do dňa jej vybavenia, teda dňa, kedy bol kupujúci povinný prevziať vec.

7.9. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti písomne oznámiť, a to bez zbytočného odkladu a najneskôr do 3 dní* od "protokolárneho" prevzatia tovaru alebo služieb alebo stavebných prác vrátane technológií a materiálov prodávajúcemu. Ak je k dispozícii, kupujúci musí vyplniť reklamačný formulár alebo formulár súčasťou dodávky tovaru/služby/stavebných prác a uviesť dátum dodania, názov produktu, množstvo reklamovaného tovaru, popis vad (prípadne fotografie) a návrh na vybavenie reklamácie. **

 • V prípade dodania Českou poštou je potrebné reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní na vašej pobočke Českej pošty. Ak tovar doručuje Geis Parcel, reklamáciu treba nahlásiť najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia pomocou kontaktného formulára. ** Ak ide o vadu tovaru, ktorý bol osobne vyzdvihnutý v predajni, kupujúci je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť vyplnením kontaktného formulára a to v ten istý pracovný deň, pričom tovar nesmie byť použitý. Neskôr uplatnené reklamácie nemôžu byť braté do úvahy.

7.10. Práva zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené počas záručnej doby.

7.11. Kupujúci môže vadný tovar uplatniť na reklamáciu prostredníctvom dopravnej služby alebo ho osobne doniesť na adresu prevádzky predávajúceho v Dolných Břežanoch, Šípková 901, 252 41. Okamihom uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho. Ak však záručný list (predajná faktúra, doklad o nákupe alebo špeciálny formulár so zákonnými údajmi) uvádza iného podnikateľa (autorizovaného alebo registrovaného servisného partnera) určeného na opravu, kupujúci môže uplatniť právo na opravu u tohto určeného podnikateľa pre záručnú opravu. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník nárok na náhradu poštovného vo vhodnej výške.

7.12. Reklamovaný tovar by mal byť riadne zabezpečený, jasne označený ako "REKLAMÁCIA" a mali by obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane všetkého príslušenstva, súčastí, darčekov atď.), detailný popis vad, dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spätnú adresu a telefónne číslo) a prípadne kópiu dokladu o nákupe. Bez uvedených informácií nie je možné identifikovať pôvod ani vadu tovaru. Kupujúci-miestny spotrebiteľ môže dokladať a preukázať uvedené informácie iným spôsobom, napríklad výpisom z bankového účtu týkajúceho sa nákupu tovaru. Kupujúci-podnikateľ je povinný preukázať platnosť záruky predložením dokladu o nákupe a prípadne dokladu o reklamácii (s rovnakým sériovým číslom ako na reklamovanom tovare). Zákazník musí predložiť reklamovaný tovar čistý, bez nečistôt a hygienicky bezpečný, inak si predávajúci môže reklamáciu odmietnuť (pozri Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 440/2000 Zb., v platnom znení).

7.13. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu (spotrebiteľovi) za to, že predávaný tovar/služba/dielo (ďalej len "tovar") pri prevzatí nemá žiadne vady. To znamená, že tovar má kvalitu a užitočné vlastnosti požadované zmluvou, opísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo očakávané na základe ich reklám, alebo má kvalitu a užitočné vlastnosti bežné pre tovar/službu/dielo takéhoto druhu, že vyhovuje právnym predpisom a že je v dostatočnom množstve, miere alebo hmotnosti, vyhovuje účelu, ktorý je uvedený predávajúcim pre použitie tovaru/služby/diela, alebo účelu, ktorý je obvyklý pre tovar/službu/dielo tohto druhu.

7.14. Ak položka nezodpovedá požiadavkám uvedeným v článku 7.3. v čase jej dodania kupujúcemu (ďalej len "vada"), čo predstavuje závažné porušenie zmluvy, má kupujúci (spotrebiteľ) právo požiadať predávajúceho, aby bezplatne a bez zbytočného odkladu dostavil položku do súladu s kúpnou zmluvou. Kupujúci (spotrebiteľ) môže požiadať o výmenu položky, dodanie chýbajúcej časti alebo jej opravu podľa vlastného výberu. Ak takéto riešenie nie je možné, kupujúci môže požadovať primeranú zníženú cenu alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci (spotrebiteľ) má tiež nárok na primeranú zníženú cenu, ak predávajúci nemôže vymeniť položku bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo ju opraviť, alebo ak predávajúci včas neodstráni vadu, alebo ak by oprava mala kupujúcemu (spotrebiteľovi) spôsobiť značné nepohodlie. Tento odsek sa nevzťahuje, ak bol kupujúci (spotrebiteľ) o vade informovaný pred prevzatím položky, alebo ak vadu sám spôsobil. Vada na položke, ktorá sa prejaví do šiestich (6) mesiacov od jej prevzatia, sa považuje za existujúcu v čase prevzatia, pokiaľ to nesprotieta povaze položky alebo ak nie je preukázané inak. Pre kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, sa môžu upraviť odlišné podmienky.

7.15. Kupujúci má pri oznamovaní vady oznámiť svoj výber nápravy alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Kupujúci nemôže zmeniť svoj výber bez súhlasu predávajúceho, okrem prípadu, ak ide o vadu, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci vady v primeranej lehote neodstráni alebo ak oznámi kupujúcemu (spotrebiteľovi), že vady neodstráni, môže kupujúci (spotrebiteľ) namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zníženú cenu alebo odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci v primeranej lehote neodstráni vady alebo ak oznámi kupujúcemu (podnikateľovi), že vady neodstráni, môže kupujúci (podnikateľ) namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zníženú cenu. Ak kupujúci neuplatní svoje práva včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

7.16. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zníženú cenu. Predtým, ako kupujúci uplatní svoje právo na zníženú cenu alebo odstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodávať chýbajúce veci alebo odstrániť právnu vadu a ďalšie vady môže odstrániť podľa svojho uváženia, buď opravou položky, alebo dodaním novej položky.

7.17. Ak predávajúci v primeranej lehote neodstráni vady alebo ich odstráni odmietne, môže kupujúci požadovať zníženú cenu alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci môže zmenu svojho výberu vykonať iba so súhlasom predávajúceho. To isté platí aj pre vady, ktoré bránia správnemu používaniu položky z dôvodu opakovaného výskytu vad po oprave alebo väčšiemu počtu vad (s výnimkou kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi).

7.18. Predávajúci nie je zodpovedný za vady položiek predávaných za nižšiu cenu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena (napríklad použité, poškodené, nekompletne atď.). Vadu tovaru nepredstavuje napríklad bežný farebný alebo štruktúrny rozdiel u prírodných materiálov (napríklad koža, kameň), textilných a umelých materiálov (napríklad drobné odchýlky v vzore alebo farbenej odtlačnosti) alebo lakových a dlažbových povrchov. Ďalej predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku činností, ktoré nie sú bežné, pokiaľ takáto činnosť nie je zakázaná v pripojenom návode na použitie (napríklad elektrickými prepätiami s viditeľnými spálenými súčiastkami alebo plošnými spojmi), s výnimkou bežných odchýlok; použitie tovaru v rozpore s všeobecnými predpismi alebo pokynmi na použitie; použitie tovaru za podmienok, ktoré nezodpovedajú jeho teplote, prachu, vlhkosti, chemickým a mechanickým vplyvom prostredia, ktoré sú priamo určené predávajúcim alebo výrobcom; neprofesionálna inštalácia, manipulácia, obsluha alebo zanedbávanie starostlivosti o tovar (napríklad neprihliadanie k odporúčanej dobe servisu, nepoužívanie odporúčaných prostriedkov na ochranu vody); nekvalifikovaný zásah alebo zmena parametrov; poškodenie tovaru spôsobené prirodzenými udalosťami alebo vyššou mocou; poškodenie tovaru alebo jeho časti počítačovým vírusom alebo neautorizovaným softvérom; v prípade spotrebiteľského tovaru (napríklad batérie) s doživotnosťou 6 mesiacov alebo inými tovarmi s doživotnosťou kratšou ako 24 mesiacov, pričom vada nezahŕňa ani stupeň opotrebenia tovaru spôsobený jeho bežným používaním atď. Tieto obmedzenia neplatia, ak vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, boli výslovne dohodnuté, vyjednané alebo deklarované kupujúcim alebo predávajúcim, alebo ak ich možno očakávať vzhľadom na reklamu alebo bežný spôsob používania tovaru.

7.19. Iba vady uvedené písomne budú testované na reklamovanom tovare.

7.20. Predávajúci sa rozhodne o reklamácii okamžite, v prípade zložitých situácií do 3 pracovných dní. Doba potrebná na odborné posúdenie vadného stavu nebude zahrnutá do tejto lehoty v závislosti od druhu výrobku. Reklamácie, vrátane odstránenia vady, budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dátumu podania reklamácie. Túto lehotu možno predĺžiť na základe dohody so spotrebiteľom, pričom takéto predĺženie nesmie byť na neurčito alebo neprimerane dlhé obdobie. Po uplynutí tejto lehoty bez výsledku sa bude považovať, že vada na tovare skutočne existovala, a spotrebiteľ bude mať rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. V prípade spotrebiteľa sa o reklamácii rozhodne najneskôr do 40 dní od dátumu jej podania. V prípade podnikateľa predávajúci rozhodne v primeranej lehote.

7.21. Predávajúci bude kupujúceho informovať e-mailom, telefonicky alebo písomne o priebehu a vybavení reklamácie. Ak kupujúci neprevezme tovar do 1 mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vybavená, a ak bola vybavená neskôr, do 1 mesiaca od oznámenia jej vybavenia, je kupujúci povinný uhradiť sumu za skladovanie tovaru.

7.22. Kupujúci má právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatňovaním oprávnených práv vyplývajúcich z odpovednosti za vady, pokiaľ boli skutočne a účelne vynaložené (napríklad poštovné). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady položky má spotrebiteľ tiež právo na náhradu priamych nákladov súvisiacich s odstúpením.

Samozrejme, tu sú preložené odstavce zo zmluvy:

7.23. Pri vydávaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o uplatnení/prijatí reklamácie a preukázať svoju totožnosť. Predávajúci zároveň vydá kupujúcemu doklad o uplatnenej reklamácii, a to vrátane jej obsahu, dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a trvania reklamácie, alebo dôvodu zamietnutia reklamácie.

7.24. Ak sa oprava odmietne zo dôvodu neoprávnenosti reklamácie, môže predávajúci za súhlasu vykonať opravu za poplatok. Pred opravou bude kupujúci informovaný o cene opravy, rozsahu a potrebnej dobe na základe písomnej servisnej zmluvy.

7.25. V prípade HOTLINE linky - výjazdu cez víkendy alebo sviatky sa účtuje jednorazová suma za záručný/ne-záručný servis plus náklady na dopravu tam a späť a hodinová sadzba technika (viac informácií u predávajúceho).

7.26. Vylúčenie zodpovednosti a záruky: a. Každý používateľ používa webovú stránku www.rskresla.cz na vlastné riziko.

b. Spoločnosť Radys Royal neručí za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na týchto stránkach, ako aj za možnosť pripojenia a bezchybnú funkčnosť webovej stránky Radys Royal.

c. Spoločnosť Radys Royal nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s pripojením a používaním webovej stránky Radys Royal, ako aj za škody spôsobené čiastočnou alebo úplnou nefunkčnosťou, neschopnosťou pripojiť sa na túto webovú stránku a/alebo neschopnosťou využívať jej obsah.

d. Spoločnosť Radys Royal tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu alebo inú formu propagácie realizovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom webovej stránky Radys Royal.

e. Spoločnosť Radys Royal nezodpovedá za obsah alebo prípadnú nefunkčnosť webových stránok, na ktoré sa dá pripojiť cez webové stránky Radys Royal, ako aj za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo prostredníkujú služby na takýchto webových stránkach. Spoločnosť Radys Royal tiež nezodpovedá za obsah webových stránok, z ktorých je možné sa pripojiť na webovú stránku Radys Royal, ako aj za záväzky osôb, ktoré ponúkajú, poskytujú alebo prostredníkujú služby na takýchto webových stránkach.

 1. PRODEJ ZBOŽÍ ĎALEJ A JEHO OMEZENIE

8.1. Kupujúci je oprávnený predávať tovar ďalším kupujúcim, ktorí nie sú konečnými zákazníkmi, ale kupujúcimi v zmysle týchto OBCHODNÝCH PODMIENOK (podnikateľmi) iba s písomným súhlasom predávajúceho. Tento súhlas musí kupujúci požiadať e-mailom alebo faxom od predávajúceho pred ďalším predajom tovaru. Vo svojej žiadosti musí kupujúci uviesť identifikáciu ďalšieho kupujúceho, t.j. firmu podnikateľa (meno a priezvisko) alebo firmu právnickej osoby, IČO a kontaktné údaje (e-mail, miesto podnikania alebo sídlo). Ak predávajúci neposkytne súhlas do 5 pracovných dní od dňa doručenia žiadosti, žiadosť sa považuje za zamietnutú.

8.2. Každý ďalší kupujúci je povinný dodržiavať OBCHODNÉ PODMIENKY predávajúceho a konať v súlade s nimi. Kupujúci, ktorý tovar ďalej predáva, je povinný týchto osôb o týchto podmienkach informovať.

8.3. Predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 000,- Kč v prípade, že by kupujúci porušil povinnosť ďalšieho predaja bez súhlasu predávajúceho a ďalej pri porušení povinnosti mlčanlivosti alebo práv z duševného vlastníctva podľa čl. 9 a 10 nižšie. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody v plnej výške.

 1. DALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnený zásah alebo neoprávnené využitie programového vybavenia alebo ďalších súčastí tvoriacich webové rozhranie obchodu. 9.2. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné využívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. 9.3. Predávajúci nie je vo vzťahu k kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. 9.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 1. MLČANLIVOSŤ A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

10.1. Predávajúci a kupujúci sú povinní zachovať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách ("dôverných"), ktoré sa v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy dozvedia a ktoré týmto budú zpřístupněny, pričom tieto informácie nebudú mať povahu bežne verejne prístupných informácií. Táto povinnosť trvá aj po ukončení kúpnej zmluvy. Predávajúci a kupujúci sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie, ktoré im boli zpřístupněny v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy a nie sú verejne dostupné. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo podľa § 504 a § 2985 NOZ v prípade, že boli zmluvné strany upozornené na skutočnosť, že konkrétne informácie sú predmetom obchodného tajomstva.

10.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu nevznikajú žiadne práva k priemyselnému a inému duševnému vlastníctvu (najmä k ochranným známkam, obchodnému men

u, firemnému logu) predávajúceho alebo ďalších osôb, ktorých produkty sa vyskytujú v obchodnej ponuke predávajúceho, pokiaľ nie je stanovené inak. Právo na ochranu pred nekalou súťažou ostáva nedotknuté. 10.3. Všetky reklamné materiály, fotografie, obrázky, iné označenia tovaru a obsah webových stránok predávajúceho sú chránené autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a podľa príslušných ustanovení NOZ o nekalé súťaži, v platnom znení. Bez preukázateľného písomného súhlasu predávajúceho je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Tento súhlas môže predávajúci bez udania dôvodu kupujúcemu kedykoľvek odobrať.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRAVODAJCOV

11.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v souladu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR").

11.2. SOUHLAS so spracovaním osobných údajov kupujúceho udelený na špeciálnom formulári (písomne alebo elektronicky "Formulár"), ledaže by spracovanie osobných údajov bolo nevyhnutné pre:

splnenie právnej povinnosti, ktorá sa týka správcu, alebo je nevyhnutné pre splnenie zmlúv, ktorých stranou je subjekt údajov, uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretích strán, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody subjektu údajov vyžadujú ochranu osobných údajov

ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca V tomto prípade neudelenie alebo odvolanie súhlasu nie je uplatniteľné.

11.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, názov a sídlo spoločnosti, doručovacia alebo iná korešpondenčná adresa, daňové identifikačné číslo, emailová adresa, telefónne číslo (spoločne "osobné údaje").

11.4. Kupujúci dobrovoľne a výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov predávajúcim na účely registrácie dopytov a ponúk na spoluprácu, plnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných správ kupujúcemu prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z.z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, alebo zasielania vyššie uvedených materiálov aj nad rámec zasielania obchodných správ pri využití kupujúcim uvedeného elektronického kontaktu.

11.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke prostredníctvom webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

11.6. Spracovateľom osobných údajov kupujúceho môže byť predávajúci alebo tretia osoba. Okrem osôb, ktoré sú zodpovedné za doručovanie tovaru, účtovné a daňové služby, zamestnanci predávajúceho, Facebook/Google/Apple alebo iní poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnosti predávajúci nevyužíva, nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.

11.7. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom, buď predávajúcim alebo spracovateľom/spracovateľmi, s ktorými má predávajúci uzatvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov podľa § 6 zákona. Osobné údaje budú spracované a uchovávané/ukladané bezpečným spôsobom (heslá, bezpečné úložisko, bezpečné fyzické miesto uloženia, presný prehľad o osobách, ktoré majú prístup k osobným údajom).

11.8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.9. Kupujúci má právo, týkajúce sa spracúvania svojich osobných údajov:

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas bezplatne zaslaním emailom na adresu kosatkoj@gmail.com alebo písomne na adresu predávajúceho (Správcu), alebo ich odvolaním pri zasielaní elektronických ponúk,
 • požiadať od predávajúceho alebo spracovateľa informácie o tom, aké osobné údaje sú spracúvané,
 • požiadať od Správcu vysvetlenie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov,
 • prístup k svojim osobným údajom a právo na aktualizáciu alebo opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie alebo ak nie je výnimka podľa príslušných právnych predpisov.

11.10. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností týkajúcich sa spracovania svojich osobných údajov môže kupujúci obrátiť aj na dozorný úrad, konkrétne Úrad na ochranu osobných údajov. Predávajúci bude následne informovať kupujúceho o vybavení jeho sťažnosti v súlade so zákonom. Uvedené neplatí, ak by takéto informovanie bolo nemožné alebo by si vyžiadalo neprimerané úsilie. Ak je žiadosť kupujúceho oprávnená, Správca alebo Spracovateľ bezodkladne odstránia chybný stav.

11.11. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať primeraný poplatok nepresahujúci náklady na poskytnutie informácií.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A UKLADANIE SÚBOROV COOKIES

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podniku predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. To platí aj pre zasielanie prostriedkami komunikácie na diaľku (pošta, fax, telefón atď.) po konkrétnom súhlase s takýmto zasielaním (písomne alebo elektronicky). Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. "cookies" na svoj počítač. Ak je možné vykonať nákup na webovej stránke a plniť záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy bez ukladania tzv. "cookies" na počítač kupujúceho, kupujúci môže kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto ukladaním "cookies". "Cookies" neohrožujú osobné údaje, ale majú význam pre ochranu súkromia. "Cookies" nemožno použiť na zistenie identity návštevníkov stránok alebo na zneužitie prihlasovacích údajov. Možno obmedziť alebo zablokovať použitie "cookies" v nastaveniach internetového prehliadača. Informácie o nastaveniach konkrétneho prehliadača možno nájsť na webových stránkach podpory daného prehliadača.

 1. DODÁVKA

Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, zmluvou o dielo a zmluvou o poskytnutí služieb musí byť doručená druhej zmluvnej strane písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo odporučeným listom prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na elektronickú e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte, pokiaľ nie je stanovené inak.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Všetky zmluvné vzťahy sú upravené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a s dodržiavaním práva Európskej únie.

14.2. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah zakladá kúpna zmluva s medzinárodným prvkom, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z povinných právnych predpisov.

14.3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nie je podriadená inému povoleniu. Kontrola živnostenskej činnosti je vykonávaná príslušným živnostenským úradom v rámci jeho pôsobnosti.

14.4. Tieto OP sú k dispozícii na predajniach (2) predávajúceho a na jeho internetových stránkach a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na ne upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci je oprávnený dopĺňať alebo meniť tieto OP v súvislosti so zmenami platných právnych predpisov a v súvislosti so zmenou na trhu tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Zmena OP môže byť vykonaná aj jednostranne, pričom druhej strane sa táto zmena oznámi písomne čo najskôr a tá je oprávnená odmietnuť zmenu a vypovedať záväzok z tohto dôvodu v lehote 15 dní od doručenia (§ 1752 NOZ). Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúcej verzie OP.

14.5. Zmluva vrátane OP je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu minimálne 5 rokov a nie je prístupná.

14.6. Zmluva a iné dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je stanovené inak.

14.7. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Dolní Břežany, Šípková 901, 252 41, Česká republika, emailová adresa kosatkoj@gmail.com, telefón +420 775 306 041. Webové stránky http://www.rskresla.cz. Tieto OP nadobúdajú platnosť dňa 07.05. 2021. S dodržiavaním ustanovení a implementácie GDPR (EÚ) pre ČR od 25.5.2018.

 

Späť do obchodu