Podmienky ochrany osobných údajov

 

PRINCÍPY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prisudzujeme veľký význam ochrane vašich osobných údajov a právu na zachovanie súkromia na internete. Prečítajte si naše zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov, ktorými vám chceme objasniť, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme, aké informácie uchovávame a ako ich využívame.

  1. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto vždy konáme v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými normami.

1.2 V súvislosti so zavedením Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018, sa tieto zásady týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou RADYS ROYAL s.r.o., IČO 10776664, so sídlom na adrese Šípková 901, 252 41, Dolní Břežany.

  1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A AKO ICH ZÍSKAVAME

2.1 Osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, a rozsah týchto údajov sa líšia v závislosti od účelu a poskytovaných služieb:

2.1.1 Na účely uzavretia a správy zmluvy a uskutočnenie dodávky (a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa) (b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo) (c) Názov spoločnosti, IČO/DIČ, sídlo (ak ste podnikateľ).

2.1.2 Na účely zlepšovania našich služieb a ponuky (a) Údaje o návštevách našich internetových stránok (cookies, IP adresa) (b) Údaje o vašich nákupných návykoch a využívaní našich služieb, ako je napríklad dátum/cena a názov zakúpených produktov, vrátane súvisiacej komunikácie s vami.

2.1.3 Na marketingové účely vrátane zasielania obchodných oznámení a personalizácie reklamy (a) Údaje o návštevách našich internetových stránok (cookies, IP adresa) (b) Kontaktné údaje (e-mail, tel. číslo) (c) Údaje o vašich nákupných návykoch a využívaní našich služieb, ako je napríklad dátum/cena a názov zakúpených produktov, vrátane súvisiacej komunikácie s vami.

2.2 Osobné údaje získavame najmä priamo od vás (najmä pri uzatváraní zmluvy a počas trvania zmluvného vzťahu) a taktiež na základe vašich návštev našich internetových stránok (viď sekciu o cookies nižšie).

  1. AKO VYUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

3.1 Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na nasledujúce účely:

(a) na uzavretie zmluvy a uskutočnenie vašej objednávky; (b) na komunikáciu s vami a riadenie nášho zmluvného vzťahu; (c) na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našich služieb pre zákazníkov; (d) na riešenie vašich reklamácií a sťažností; (e) na plnenie našich zákonných povinností; a (f) s vaším súhlasom na informovanie o zmenách a novinkách v poskytovaných produktoch a službách a na naše personalizované ponuky.

3.2 Ak je to nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy alebo pre ochranu našich legitímnych záujmov súvisiacich s uzavretím alebo plnením zmluvy, na základe vášho súhlasu alebo ak to stanoví právna norma, ktorá zároveň ustanoví ochranu vašich práv, využívame technológie najmä na vytváranie vášho zákazníckeho profilu na uvedené účely.

3.3 Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu trvania niektorého z vyššie uvedených účelov spracovania a následne iba na dobu a v súlade s príslušnými právnymi normami.

3.4 V prípade udelenia súhlasu na marketingové účely (vrátane prípadného profilovania na účely ponuky vhodných tovarov a služieb a spracovávania súborov cookies) táto doba trvá [5] rokov od udelenia súhlasu alebo jeho obnovenia. V ostatných prípadoch sa doba spracovania odvíja od účelu spracovania alebo je stanovená právnymi normami.

  1. PRÁVNA ZÁKLADŇA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Právna základňa, ktorá nám umožňuje spracovávať vaše osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý spracúvame dané osobné údaje. Vaše osobné údaje tak môžeme spracovať v konkrétnom prípade aj bez vášho súhlasu, pretože:

(a) je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy s vami; (b) je to nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností (napríklad v oblasti účtovníctva a daní); (c) je to nevyhnutné na ochranu našich legitímnych záujmov (napríklad v súvislosti so vymáhaním nárokov z uzavretých zmlúv alebo s analýzou a zlepšovaním našich služieb);

4.2 S vaším súhlasom môžeme spracúvať vaše osobné údaje na marketingové účely, teda na ponuku našich produktov, informácií o novinkách alebo iných obchodných oznámeniach, a to zaslaním na váš e-mail a využitím personalizovaného marketingu a remarketingu. Váš súhlas s touto formou spracovania vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať poslaním informácie o odvolaní súhlasu na našu e-mailovú adresu kosatkoj@gmail.com alebo písomne na uvedenú adresu spoločnosti.

  1. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

5.1 Vaše osobné údaje môžeme poskytovať:

(a) poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú svoje služby súvisiace s našou činnosťou, najmä dopravcom, platobným sprostredkovateľom, osobám, ktoré nám pomáhajú spravovať zmluvy a uplatňovať nároky na plnenie alebo tlačiť a doručovať dokumenty; (b) iným osobám v súlade s príslušnými právnymi normami (napríklad oznámenie finančným úradom v prípadoch stanovených zákonom, polícii v rámci vyšetrovania trestnej činnosti atď.).

5.2 Vaše osobné údaje môžu byť prenášané a uchovávané v rámci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP"), ktoré sú považované za krajiny s rovnakou úrovňou ochrany osobných údajov ako Česká republika, ako aj subjektom so sídlom mimo EHP a poskytovateľom informačných alebo iných služieb.

  1. ČO SÚ TO COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME

6.1 Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu webových stránok a ktoré preto umiestňujeme na váš počítač, ako väčšina webových stránok. Ide o textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, keď začnete používať tieto stránky.

6.2 Stránky si tak na určitý čas zapamätajú akcie a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali - napríklad obsah nákupného košíka. Tieto údaje tak nemusíte znova zadávať pri návrate na stránky alebo pri prechádzaní medzi jednotlivými časťami webového sídla.

6.3 Cookies využívame aj na získavanie štatistických údajov a personalizáciu reklamy, aby sme mohli ďalej zlepšovať naše stránky a služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako používate našu webstránku, teda zdieľame s našimi partnermi z oblasti reklamy a analýzy, konkrétne so spoločnosťou Google. Informácie o tom, ako Google pracuje s cookies, môžete nájsť na adrese www.google.com.

6.4 V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich webových stránok, ktoré využívajú technológie cookies na účely vyššie uvedené, máte možnosť: (a) zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením vášho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastaviť váš internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakázal/nepovolil, použitie technológie cookies); alebo (b) môžete váš súhlas odvolať bezplatne prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: kosatkoj@gmail.com, alebo písomne na uvedenú adresu spoločnosti.

  1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

7.1 V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte najmä tieto práva: (a) právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva; (b) právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracovaním zo strany spoločnosti; (c) právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov; (d) právo na vymazanie vašich osobných údajov, predovšetkým ak (i) nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracovanie; (ii) ste odvolali svoj súhlas s ich spracovaním; (iii) ste oprávnený namietnuť ich spracovanie; (iv) boli spracované nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov; (e) právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak (i) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) už ich nepotrebujeme, ale údaje potrebujete vy na účely uplatnenia vašich právnych nárokov; alebo (iv) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše legitímne dôvody prevažujú nad vašimi záujmami; (f) právo podať námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov v prípade, že ich spracovávame (i) na účely priameho marketingu alebo (ii) na účely našich legitímnych záujmov; (g) právo získať svoje osobné údaje a previesť ich k inému poskytovateľovi služieb; (h) právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2 Ak budete chcieť uplatniť akékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

  1. AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

8.1 Na zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zabezpečenie bezpečnosti našich IT systémov a obnovu údajov v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej aj procedurálnej kontrole. Na ochranu údajov máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme aj od našich spracovateľov.

  1. POTREBUJETE ĎALŠIE INFORMÁCIE ALEBO CHCETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

9.1 Okrem webovej stránky rskresla.sk je plná verzia Zásad nakladania s osobnými údajmi a ich ochrany dostupná na www.rskresla.sk

9.2 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, potrebujete inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov, a to telefonicky (počas pracovného času) na tel. č.: +420775306041, elektronicky na e-mail kosatkoj@gmail.com alebo písomne na uvedenú adresu spoločnosti.

 

Späť do obchodu